Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Hiên

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Khắc Chiến
07/10/2019
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS.Nguyễn Khắc Chiến
30/10/2019

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

Title of the thesis:

ON THE STUDY OF DESIGN SOLUTION AND PERFORMANCE EVALUATION OF CHANNEL CODE FOR HAP COMMUNICATIONS SYSTEM

Specified field of study: Telecommunications Engineering

Code of specialty: 9.52.02.08

Name of the PhD candidate: Nguyễn Thị Thu Hiên Name of the research supervisors:

  1. Associate Professor Lê Nhật Thăng, Ph.D.
  2. Associate Professor Nguyễn Thúy Anh, D.

Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

The scientific contributions of the thesis are summarized as follows:

  1. Determining the channel capacity boundaries for the HAP communications system considering impact of the elevation angle in order to evaluate the performance of channel code.
  2. Proposing the solutions for using and designing the near-capacity IrCC based on EXIT chart, that adapts to channel states, different code rates and modulation schemes of HAP communications system.
  3. Developing the analytical model to evaluate bit error probability performance of HAP communications system using IrCC-URC-QPSK coding

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The dissertation proposed the solutions for using IrCC code, designing of near-capacity IrCC and analytical model for evaluating the performance of HAP communications system. The dissertation’s results can be applied for designing and evaluating the feasibility of HAP communications systems. In addition, the dissertation can be used as a reference document for further related studies.

Research supervisors

Assoc. Prof. LÊ NHẬT THĂNG, Ph.D

Assoc. Prof. NGUYỄN THÚY ANH, Ph.D

PhD candidate

NGUYỄN THỊ THU HIÊN

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÃ KÊNH CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN HAP

Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông

Mã số:                                     9.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hiên

Người hướng dẫn khoa học:

1.       PGS.TS. Lê Nhật Thăng

2.     TS. Nguyễn Thúy Anh

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Xác định đường biên dung lượng kênh cho hệ thống thông tin HAP có xét đến ảnh hưởng của góc ngẩng cho phép đánh giá hiệu năng của mã kênh.
  2. Đề xuất giải pháp sử dụng và thiết kế mã IrCC dựa trên đồ thị EXIT tiếp cận giới hạn dung lượng kênh phù hợp với các trạng thái kênh, tỷ lệ mã hóa và phương thức điều chế khác nhau cho hệ thống thông tin
  3. Xây dựng mô hình giải tích xác định đường biên hiệu năng xác suất lỗi bit cho hệ thống thông tin HAP sử dụng cơ chế mã hóa IrCC-URC-QPSK.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án đã đề xuất giải pháp sử dụng mã IrCC, thiết kế mã IrCC tiếp cận dung lượng kênh và xây dựng mô hình giải tích để đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin HAP. Các kết quả của luận án có thể được áp dụng để thiết kế và đánh giá tính khả thi của hệ thống thông tin HAP. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan tiếp theo.

Xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học

GS.TS. LÊ NHẬT THĂNG    PGS.TS. NGUYỄN THÚY ANH

Nghiên cứu sinh

NGUYỄN THỊ THU HIÊN

Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh