Thông Báo: Xử lý kết quả đăng ký môn học, học kỳ 1 (2020-2021) đối với các sinh viên hệ ĐHCQ còn nợ học phí từ học kỳ 2 (2019-2020) trở về trước – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020
10/09/2020
Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021
15/09/2020
  • Căn cứ Thông báo số 532/TB-HV ngày 24/07/2020 về kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước các lớp Đại học và Liên thông Đại học (Lần 4);
  • Căn cứ Công văn số 134/CV-TCKT ngày 28/07/2020 của phòng Tài chính kế toán về việc Phối hợp xử lý đối với sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí KTX (thời điểm ghi nợ tính đến hết ngày 11/09/2020);
  • Căn cứ Kết quả đăng ký học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ Đại học chính quy Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Căn cứ Quy định về đào tạo tín chỉ của Học viện (tại Điều 12, khoản 6: Điều kiện để đăng ký học tập: Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của các kỳ học trước mới được đăng ký học tập cho các kỳ tiếp theo), Phòng Giáo vụ thông báo về việc xử lý Kết quả đăng ký học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các sinh viên còn nợ học phí, như sau:

  1. Đối tượng, hình thức xử lý:

– Đối tượng xử lý: Các sinh viên còn đang nợ học phí tính đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020 và có tham gia đăng ký học trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Danh sách kèm theo).

– Hình thức xử lý: Hủy kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các trường hợp sinh viên còn nợ học phí các kỳ học trước (không bao gồm các sinh viên làm đơn xin chậm nộp được Học viện chấp thuận).

– Thời gian hủy đăng ký: Từ ngày 28/09/2020, sau thời gian giải quyết khiếu nại, thắc mắc liên quan đến nợ học phí tại điều 2.

  1. Giải quyết các trường hợp khiếu nại, thắc mắc:

Các sinh viên có tên trong danh sách ở mục 1 có khiếu nại, thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Tài chính kế toán để được hướng dẫn, giải đáp.

– Thời gian xử lý: Trước 17h00 ngày 23/09/2020.

– Địa điểm liên hệ: Bộ phận phòng Tài chính kế toán – Văn phòng giao dịch 1 cửa, điện thoại: 024.38547796.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu các sinh viên liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Tải về:

DS SV No hoc phi tinh den 11_09_2020