Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước

Thông báo thu nợ học phí kỳ 2: ’09-’10 (lần cuối)
17/05/2010
Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10 (bổ sung)
27/05/2010
Số: 91/GV&CTSV. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO
Về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với những sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước

Kính gửi: Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước (còn nợ môn)

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010, Học viện sẽ tổ chức xét điều kiện thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy khóa 2007-2010 trong tháng 6/2010.

Để tạo điều kiện cho những sinh viên các khóa trước chưa được dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn, Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị những sinh viên thuộc diện trên, nếu đã hoàn thành việc trả nợ môn làm thủ tục đăng ký (mẫu đơn kèm) để được xét dự thi tốt nghiệp theo kế hoạch tốt nghiệp của các lớp cao đẳng khóa 2007.

Thời hạn đăng ký trước 16h00, ngày 08/6/2010 (gặp Thầy Nguyễn Hải Nam, Phòng 117- Nhà A1, điện thoại: 090.4332069)

Trân trọng thông báo!