Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013
18/11/2014
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học
25/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 để phổ biến và triển khai các kế hoạch, nội dung liên quan trong năm học 2014-2015

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 và các kế hoạch khác có liên quan của Học viện; Sau khi trao đổi với các đơn vị có liên quan, Phòng Giáo vụ kính trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt kế hoạch triệu tập ban cán sự các lớp sinh viên như sau:

  1. Đối tượng: Ban cán sự các lớp Đại học chính quy (khóa 2011, 2012, 2013) và Cao đẳng chính quy (khóa 2012, 2013) cơ sở Hà Đông.
  2. Thời gian, địa điểm:
  3. Thời gian: 11h00 ngày thứ sáu, 21/11/2014
  4. Địa điểm: Hội trường số 1 – Cơ sở đào tạo Hà Đông.

III. Nội dung:

  1. Công tác học sinh – sinh viên, các chế độ liên quan đến sinh viên trong năm học 2014-2015;
  2. Kế hoạch thi hết môn học, học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015;
  3. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học ngành QTKD và Kế toán khóa 2011, hệ Cao đẳng khóa 2012;
  4. Kế hoạch đăng ký môn học và kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015;
  5. Triển khai các vấn đề khác có liên quan.

Học viện thông báo và yêu cầu ban cán sự các lớp sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giời (Miễn mọi lý do thiếu). Các lớp không có mặt phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm túc theo quy định.

Trân trọng thông báo!