Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013
19/11/2014
Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp đợt T12/2014
27/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

  Kính gửi:    Các lớp sinh viên khóa 2014

          Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014-2015. Để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học, thời gian chuyển địa điểm học tập của các lớp bắt đầu từ ngày 01/12/2014 cho đến hết kỳ học. Chi tiết các lớp điều chuyển như sau:

TT Lớp Phòng học cũ Phòng học mới
1 D14MR1,2 201a – A3 301-A2
2 D14ATTT2,3 201a – A3 301-A2
3 D14QT1,2 202 – A3 203-A2
4 D14VT6 201b – A3 202-A2
5 D14VT3 201b – A3 202-A2
6 D14CN6 308 – A3 102-A2
7 D14KT3 308 – A3 102-A2
8 D14DT2,3 311 – A3 302-A2
9 D14VT5 311 – A3 302-A2
10 D14KT1,2 413 – A3 402-A2
11 D14PT1,2 409 – A3 603-A2
12 D14PT3,4 409 – A3 603-A2
13 C14KT1 201a,205,207 – A3 203-A2
14 M14CQTS01B 201a – A3 301-A2
15 M14CQCS01B 302 – A3 104-A2
16 M14CQTE01-B 304 – A3 105-A2
17 M14CQQT1,2 303 – A3 101-A2
18 M14CQQT2 305 – A3 102-A2

 Trân trọng thông báo./.