Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)
11/11/2014
Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013
19/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

                                    Kính gửi:  Sinh viên các lớp L13CN

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015; Theo chương trình khung giáo dục đại học liên thông từ cao đẳng theo tín chỉ của khóa 2013, Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp L13CN: 60 SV (có danh sách kèm theo) được tổ chức cho 02 chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm.

Phòng Giáo vụ kính đề nghị CVHT và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5) trước ngày 21/11/2014.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa CNTT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về

Toàn văn thông báo

Danh sách lớp sinh viên L13