Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Thông báo V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 Cơ sở đào tạo Hà Nội
11/05/2020
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020
14/05/2020

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ các Quyết định số 254/QĐ–GDQP-AN ngày 01/11/2019 và Quyết định số 255/QĐ–GDQP-AN ngày 29/11/2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN và khen thưởng khóa 254, 255 thuộc các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2019 và các sinh viên khóa trước trả nợ môn của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo đến Sinh viên các lớp trên về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ:
  • Thời gian: Từ ngày 21/05/2020 đến ngày 29/07/2020 theo lịch trả của từng lớp kèm theo (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Bàn số 1 (Phòng Giáo vụ) – Văn phòng một cửa
  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:
  • Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên. Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.
  • Sinh viên đến nhận theo đúng lịch trả của từng lớp. Các trường hợp không nhận theo lịch nêu trên, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng! 

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG KHÓA 2019

 

TT Lớp Số SV
Thời gian trả Ghi chú
1 D19CQAT1,2 104 21, 22/05/2020  
2 D19CQAT3,4 105 25, 26/05/2020  
3 D19CQĐT1,2 127 27, 28/05/2020  
4 D19CQĐT3,4 128 29/05, 01/06/2020  
5 D19CQVT1,2 111 02, 03/06/2020  
6 D19CQVT3,4 112 04, 05/06/2020  
7 D19CQVT5,6 112 08, 09/06/2020  
8 D19CQVT7,8 111 10, 11/06/2020  
9 D19CQCN1,2 122 12, 15/06/2020  
10 D19CQCN3,4 122 16, 17/06/2020  
11 D19CQCN5,6 122 18, 19/06/2020  
12 D19CQCN7,8 121 22, 23/06/2020  
13 D19CQCN9,10 121 24, 25/06/2020  
14 D19CQCN11,12 121 26, 29/06/2020  
15 D19CQPT1,2 101 30/06, 01/07/2020  
16 D19CQPT3,4 101 02, 03/07/2020  
17 D19PT5 50 06/07/2020  
18 D19CQKT1,2 99 07, 08/07/2020  
19 D19CQKT3,4 98 09, 10/07/2020  
20 D19TMĐT1,2 80 13, 14/07/2020  
21 D19CQTT1,2 123 15, 16/07/2020  
22 D19CQQT1,2 90 17, 20/07/2020  
23 D19CQQT3,4 91 21, 22/07/2020  
24 D19CQMR1,2 102 23, 24/07/2020  
25 D19CQMR3,4 103 27, 28/07/2020  
26 Các khóa trước trả nợ   29/07/2020