Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)

Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV
24/02/2014
Thông báo tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành
28/02/2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Tháng 3 năm 2014)

           

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ Đại học Từ xa khóa 2009-2014 ngành CNTT, VT và QTKD: 203 SV (178 SV dự thi và 25 SV làm ĐA/KLTN.

2. Sinh viên hệ Liên thông Đại học Từ xa khóa 2011-2014 ngành CNTT, VT và QTKD: 50 SV (trong đó 37 SV dự thi và 13 SV làm ĐA/KLTN)

3. Sinh viên hệ Đại học VLVH khóa 2009-2014 (Đợt 1) ngành CNTT, VT và QTKD:  166 SV (trong đó 145 SV dự thi và 21 SV àm ĐA/KLTN.

4. Thi lại tốt nghiệp:

4.1. Hệ ĐH TX, VLVH các khóa trước thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 120 SV.

4.2. Hệ cao đẳng, đại học chính quy và hệ liên thông CĐ, ĐH chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 500 lượt SV.

Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện và nộp về Phòng Giáo vụ (qua Trung tâm Giao dịch một cửa- cô Hương& Tâm) trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2014 đến hết ngày 10/3/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 21/3/2014: 15h00, sinh viên tập trung làm thủ tục và học tập quy chế thi tại Hội trường Nhà A2.

1.2. Ngày 22/3/2014:

– Sáng: Thi môn cơ sở.

– Chiều: Thi môn chuyên ngành.

1.3. Ngày 23/3/2014:

– Sáng: Thi môn Chính trị                                                                 – Chiều: Dự phòng.

2. Địa điểm thi: Giảng đường A2 và A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông. Riêng các Sinh viên học tại Hà Nam thi tại Trường Trung học BCVT&CNT I.

III. MÔN THI

1. Hệ Đại học Từ xa khóa 2009-2014: Thi môn cơ sở và chuyên môn

2. Hệ Liên thông Đại học Từ xa khóa 2011-2014: Thi môn cơ sở và chuyên môn

 

3. Hệ ĐH TX, VLVH các khóa trước thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở và chuyên môn (môn thi cụ thể theo đăng ký). Sinh viên thi lại tốt nghiệp sẽ thi cùng đề thi với hình thức và trình độ đào tạo tương ứng.

4. Hệ cao đẳng, đại học chính quy và hệ liên thông cao đẳng, đại học chính quy thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (môn thi cụ thể theo đăng ký)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD: Chỉ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, quy định đào tạo của Bộ GD&ĐT, Học viện.

2. Các Phòng, ban, trung tâm chức năng; các Khoa 1; Viện Kinh tế Bưu điện; Viện CNTT&TT, TTĐT BCVT I: Phân công cán bộ, giảng viên tham gia vào Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tốt nghiệp: Ban đề thi, Ban coi thi và Ban chấm thi.

3. Phòng Giáo vụ, Trung tâm Đào tạo ĐH Mở:

3.1. Tiếp nhận đơn; tổ chức xét điều kiện dự thi; soạn thảo, trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi đối với từng hình thức và trình độ đào tạo, gửi về Trung tâm KT&ĐBCLGD trước ngày 13/3/2014.

3.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi.

4. Phòng Hành chính – Bảo vệ

4.1. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, ấn phẩm phục vụ kỳ thi.

4.2. Phân công cán bộ tham gia công tác phục vụ, bảo vệ, trật tự, y tế… cho kỳ thi.

5. Phòng Kinh tế – Tài chính:

5.1. Tổ chức thu học phí, lệ phí…. đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp và chuyển danh sách những sinh viên chưa nộp học phí, lệ phí cho Đơn vị quản lý giáo vụ trước ngày 10/3/2014 để tổ chức xét điều kiện dự thi cho sinh viên.

5.2. Phối hợp với Trung tâm KT&ĐBCLGD lập, thẩm định, trình duyệt dự toán kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng các nội dung được nêu tại văn bản.