Thông báo tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành

Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)
27/02/2014
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)
10/03/2014
Show all

V/v: Tổ chức Tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành đối với sinh viên khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh

 

Kính gửi: Sinh viên ĐH ngành CNTT, QTKD khóa 2011 – Cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ Thông báo số 17, 18 ngày 19/02/2014 về việc đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh; Được sự đồng ý của Lãnh đạo HỌc viện, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức hướng dẫn, tư vấn đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian:        + Từ 8h30-10h30 ngày thứ bảy: 01/03/2014

– Địa điểm:         + Ngành CNTT tại Hội trường A2.

                           + Ngành QTKD tại Hội trường số 1

  1. Nội dung: Lãnh đạo Khoa/Bộ môn các khoa QTKD1, CNTT1, Viện KTBĐ tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành cho sinh viên khóa 2011 ngành CNTT và QTKD.
  2. Thời hạn nộp đăng ký chuyên ngành: Phòng Giáo vụ gia hạn thời gian tiếp nhận và đăng ký chuyên ngành đào tạo đến ngày 06/03/2014.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp ngành CNTT và QTKD khóa 2011 phổ biến và thông báo đến toàn thể các sinh viên trong lớp tham gia đầy đủ và nghiêm túc.

Trân trọng thông báo ./.