Thông báo: V/v Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014,2015 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020
04/11/2019
Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên khóa 2015 đăng ký sai khối kiến thức tốt nghiệp
05/11/2019

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở lớp học lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho đối tượng là sinh viên hệ ĐHCQ các khóa có hoàn cảnh đặc biệt đã được Học viện xét miễn học, miễn thi phần thực hành.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt các khóa. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa từ 2015 đến 2019 có hoàn cảnh đặc biệt đã được thông báo cho phép được miễn học, miễn thi phần Thực hành của học phần Giáo dục Quốc phòng-An ninh (Danh sách kèm theo).
  2. Đăng ký học: Sinh viên làm Đơn đăng ký học (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại Phòng Giáo vụ (Văn phòng giao dịch 1 cửa – Ô số 1) trong thời gian từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 19/11/2019:
  3. Lịch học – thi:
  • Thời gian phổ biến các nội dung đợt học: 8h30 sáng ngày 23/11/2019 (Thứ 7), sinh viên có mặt tại P104–A2 để nghe phổ biến, hướng dẫn các nội dung của đợt học.
  • Thời gian học: từ 23/11 – 06/12/2019.
  • Thời gian thi (dự kiến): Ngày 07/12/2019.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện, mọi vấn đề vướng mắc sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Hồng Minh (số đt: 0912072240) để phối hợp giải quyết./.

Trân trọng!

Tải về:

Phụ lục: Đơn đăng ký

Danh sách sinh viên