Thông báo: V/v Thời gian đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2020
08/01/2021
Thông báo: V/v Triển khai thứ nghiệm ứng dụng PTIT S-Link hỗ trợ công tác quản lý đào tạo tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
21/01/2021

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy – cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch đăng ký học kỳ 2 năm học 2020-2021, căn cứ vào tình hình đăng ký của sinh viên các Khóa, Phòng Giáo vụ thông báo thời gian đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm, học 2 văn bằng), thời gian điều chỉnh học phần đã đăng ký của sinh viên các Hệ, Khóa đào tạo như sau:

1. ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP:

       1.1- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký online qua hệ thống qldt.ptit.edu.vn;

       1.2- Thời gian đăng ký:

              Đợt 1:

– Sinh viên từ khóa 2016 về trước; Khóa 2017 các ngành khối Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện: từ 9h ngày 03/02/2021 đến 24h ngày 06/02/2021.

– Sinh viên khóa 2017 các ngành Kỹ thuật; Khóa 2018, 2019: từ 15h ngày 03/02/2021 đến 24h ngày 06/02/2021.

–  Sinh viên hệ Chất lượng cao (CLC): từ 9h đến 24h ngày 02/02/2021.

Đợt 2Sinh viên các Hệ, Khóa đăng ký từ 12h ngày 22/02 đến 24h ngày 25/02/2021.

       1.3- Lưu ý:

– Sinh viên hệ CLC chỉ được đăng ký vào các lớp học phần của hệ CLC (có mã lớp E), ngoại trừ các học phần của Kỳ 1 năm thứ nhất.

– Sinh viên khóa 2017 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện trong đợt tháng 3-6/2021 còn có nội dung thực hiện học phần Tốt nghiệp, vì vậy sinh viên cần cân nhắc kỹ khi đăng ký học ghép và tự chịu trách nhiệm về lịch học cá nhân.

2. ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:

           Sinh viên các Khóa đã thực hiện đăng ký các học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có nguyện vọng muốn điều chỉnh (rút bớt) học phần, làm Đơn và nộp tại văn phòng 1 cửa – ô số 1 theo thời gian sau:

– Khóa 2017, 2018, 2019: từ 01/02 đến 04/02/2021 và từ 22/02 đến 25/02/2021.

– Khóa 2020: từ 09/03 đến 18/03/2021.

Phòng giáo vụ thông báo tới tất cả sinh viên các Hệ, Khóa đào tạo biết và thực hiện các nội dung theo đúng thời gian thông báo ở trên./.

Trân trọng!