Thông báo V/v: Phân lớp chuyên ngành các lớp C12CN1,2,3

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN)
24/07/2014
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp tháng 8/2014
11/08/2014
Show all
Ngày 05/08/2014 Phòng Giáo vụ thông báo:
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các lớp chuyên ngành hệ Cao đẳng chính quy

Ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2015 của Cơ sở đào tạo Hà Nội

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

– Căn cứ quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

– Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế- đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

– Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2015 của Học viện;

– Căn cứ nguyện vọng của sinh viên các  lớp Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2015;

– Xét đề nghị của: Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1; Trưởng phòng Giáo vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giải thể 03 lớp Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2015 và thành lập 02 lớp chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2015 kể từ học kỳ 1 năm học 2014-2015. Cụ thể:

1.         Chuyên ngành Hệ thống thông tin: 01 lớp gồm 41 sinh viên (danh sách kèm theo)

2.         Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: 01 lớp gồm 86 sinh viên (danh sách kèm theo)

            Điều 2. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên, Khoa Công nghệ thông tin 1 chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức, cử cố vấn học tập và chỉ định ban cán sự lớp mới.

            Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Tổng hợp, Đào tạo, Giáo vụ, Chính trị và Công tác sinh viên, Kinh tế tài chính; Trưởng Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục; Trưởng các Ban: Tuyển sinh, ĐHNCCLGD; Trưởng khoa CNTT 1; Trưởng các đơn vị có liên quan và những sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trân trọng ./.

—————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO

V/v: Phân lớp chuyên ngành các lớp C12CN1,2,3

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên CĐ chính quy khóa 2012 ngành CNTT.

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2014 của Học viện; Căn cứ Thông báo đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với các lớp sinh viên khóa 2012 ngành CNTT; Căn cứ theo đơn đăng ký nguyện vọng chuyên ngành của sinh viên; Phòng Giáo vụ thông báo:

1.      Dự kiến 2 lớp chuyên ngành đối với sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 2012 ngành CNTT, cụ thể:

+ Một lớp Công nghệ phần mềm gồm 66 sinh viên (Danh sách kèm theo);

+ Một lớp Hệ thống thông tin gồm 34 sinh viên (Danh sách kèm theo).

2.      Các trường hợp sinh viên không có tên trong danh sách hoặc thắc mắc về việc phân chuyên ngành, đề nghị làm đơn gửi về Văn phòng một cửa – bộ phận Giáo vụ trước ngày 31/05/2014. Sau khi xem xét, phòng Giáo vụ sẽ trình Lãnh đạo Học viện để ra quyết định và thông báo danh sách chính thức. Quá thời hạn trên, phòng Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh.

3.      Căn cứ danh sách lớp chính thức đề nghị sinh viên tiến hành đăng ký lớp môn học, học kỳ 1 năm học 2014-2015 theo đúng chuyên ngành được phân.

Phòng Giáo vụ yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng trên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sách phân lớp chuyên ngành (Cập nhật 02.06.2014 bổ sung 09 SV)
Toàn văn quyết định thành lập lớp C12CN
Danh sách phân lớp chuyên ngành C12CN