Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016
27/04/2016
Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT
04/05/2016
Show all
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 24/06/2016
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp E15CN

Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp các lớp L14QT-KT, C13, D12QT-KT

—————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 08/06/2016

Điều chỉnh lịch thi 1 số môn, cụ thể như sau:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng Nhà
12/6/2016 1  8h – 12h INT1434 03 Lập trình Web 66 611 A3 Lịch cũ 9/6
12/6/2016 1  8h – 12h INT1434 04 Lập trình Web 64 611 A3 Lịch cũ 9/6
12/6/2016 3  13h – 17h INT1434 05 Lập trình Web 65 611 A3 Lịch cũ 9/6
12/6/2016 3  13h – 17h INT1434 06 Lập trình Web 64 611 A3 Lịch cũ 10/6
26/6/2016 1  8h – 12h INT1155 16 Tin học cơ sở 2 67 611 A3 Lịch cũ 29/6
26/6/2016 1  8h – 12h INT1155 17 Tin học cơ sở 2 67 611 A3 Lịch cũ 29/6
26/6/2016 3  13h – 17h INT1155 20 Tin học cơ sở 2 48 611 A3 Lịch cũ 30/6

—————————————————————————————————————————————

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 của các sinh viên hệ tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014,2015. Đề nghị các sinh viên dowload file kèm và thực hiện theo kế hoạch đã được công bố.

Các điều chỉnh sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi (cập nhật 29/04/2016)
Kế hoạch thi phòng máy (24.05.2016)
Lịch thi điều chỉnh (08/06/2016)
File 4