Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký học phần Thực tập cơ sở các lớp ngành Viễn thông khóa 2019 (D19VT)

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2022-2023 (đợt tháng 1/2023)
24/11/2022
Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Dự kiến)
13/12/2022
Show all

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2019 ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông trong học kỳ 2 năm học 2022-2023; Theo đề nghị của Khoa Viễn thông 1. Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập sinh viên các lớp D19VT về việc hướng dẫn đăng ký học phần Thực tập cơ sở (TEL1492) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau::

  • Thành phần: giảng viên khoa Viễn thông và sinh viên các lớp D19VT.
  • Thời gian: 14h00 ngày 16/12/2022.
  • Địa điểm: Hội trường A2.

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ để nghe phổ biến.

Trân trọng thông báo!