Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Dự kiến)

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký học phần Thực tập cơ sở các lớp ngành Viễn thông khóa 2019 (D19VT)
13/12/2022
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022
13/12/2022
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể:
Sinh viên download file kèm.
Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra và sắp xếp lịch học học kỳ mới cho bản thân.
Trân trọng ./.
Tải về: