Thông báo V/v: Học thay thế các học phần tiếng Anh các khóa 2015 đến 2019 các lớp Đại học chính quy

Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Cao đẳng và Đại học chính quy đợt tháng 12/2021
14/01/2022
Thông báo V/v: Học thay thế các học phần không còn trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông
21/01/2022

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 đến 2019

Căn cứ quyết định số 18/QĐ-HV về việc phê duyệt danh sách các học phần thay thế của môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ đại học, phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên khóa 2015 đến 2019 danh sách cụ thể các học phần thay thế môn tiếng Anh như sau:

 

Tên học phần Mã học phần Tên học phần (mới) Mã học phần (mới)
Tiếng Anh A11 BAS1141 Tiếng Anh (Course 1) BAS1157
Tiếng Anh A12 BAS1142 Tiếng Anh (Course 1) BAS1157
Tiếng Anh A21 BAS1143 Tiếng Anh (Course 2) BAS1158
Tiếng Anh A22 BAS1144 Tiếng Anh (Course 3) BAS1159
Tiếng Anh B11 BAS1145 Tiếng Anh (Course 3) BAS1159
Tiếng Anh B12 BAS1146 Tiếng Anh (Course 3 Plus) BAS1160

* Lưu ý:

– Sinh viên học lại cả Tiếng Anh A11 và Tiếng Anh A12 thì phải học thay thế bằng 2 học phần Tiếng Anh (Course 1) và Tiếng Anh (Course 2)

– Sinh viên học lại cả Tiếng Anh A11, Tiếng Anh A12 và Tiếng Anh A21 thì phải học thay thế bằng 3 học phần Tiếng Anh (Course 1), Tiếng Anh (Course 2) và Tiếng Anh (Course 3).

– Sinh viên học lại cả Tiếng Anh A11, Tiếng Anh A12, Tiếng Anh A21 và Tiếng Anh A22 thì phải học thay thế bằng 4 học phần Tiếng Anh (Course 1), Tiếng Anh (Course 2), Tiếng Anh (Course 3) và Tiếng Anh (Course 3 Plus).

Quy định trên được áp dụng từ đợt đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện) của học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.