Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng môn Mỹ thuật cơ bản và môn Thiết kế đồ họa từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021
26/02/2021
Thông báo: V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 15/03/2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
04/03/2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp ngành Công nghệ đa Phương tiện – khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo tới sinh viên ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2020 về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo 02 môn học: Mỹ thuật cơ bản và môn Thiết kế đồ họa được áp dụng trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Nội dung điều chỉnh:

Học phần: Mỹ thuật cơ bản; Mã học phần: Mul13149; Số tín chỉ: 03 (tăng 01 tín chỉ)

– Học phần Thiết kế đồ họa; Mã học phần: Mul13150; Số tín chỉ: 03 (tăng 01 tín chỉ)

  1. Tổ chức thực hiện:

Phòng giáo vụ đã điều chỉnh và cập nhật Thời khóa biểu các học phần trên trong Thời khóa biểu của sinh viên, trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn. Đề nghị sinh viên truy nhập hệ thống để biết và tham gia học tập theo Thời khóa biểu mới cập nhật của học phần.

Trân trọng ./.