Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT
28/10/2015
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Giải tích 1 khóa 2015
07/11/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

Học viện thông báo thay đổi địa điểm học tập của các lớp vào ngày thứ 7, CN ngày 7,8,14,15 tháng 11 năm 2015; như sau:

Kíp Thứ Ngày LỚP/NHÓM Phòng học cũ Phòng học mới
1,2 CN 8/11 02 102 A2 202A3
1 7 14/11 04 102A2 207 A3
6 7 7/11 01 104A2 202A3
6 7 7/11 01 204A2 204A3
6 7 7/11 01 205A2 206A3
6 7 7/11 03 206A2 208A3
1,2 CN 8/11 03 302A2 204A3
1,2 CN 8/11 01 303A2 206A3
1,2 CN 8/11 04 402A2 208A3
1 7 14/11 05 502A2 201b A2
1,2 7 14/11 E13PT 402 A2 201a A3
1,2,4,5 7,CN 7,8,14,15/11 M14CQQT02-B 203A2 302A3
1,2,4,5 7,CN 7,8,14,15/11 M14CQIS02-B 204A2 304A3
1,2,4,5 7,CN 7,8,14,15/11 M14CQTE02-B 205A2 306A3
1,2,4,5 7 7,14/11 M14CQCS02-B 206A2 308A3

 

Trân trọng ./.