Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT

Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015
26/10/2015
Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015
05/11/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12DT; D13CN; D13PT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2015-2016; Theo đề xuất của khoa/viện về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D12DT; D13CN; D13PT từ học kỳ 2 năm học 2015-2016; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Sinh viên download file kèm
Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo đăng ký chuyên ngành D12DT
Toàn văn thông báo đăng ký chuyên ngành D13CN

Toàn văn thông báo đăng ký chuyên ngành D13PT

Danh sách lớp sinh viên D12DT
Danh sách lớp sinh viên D13PT
Danh sách lớp sinh viên D13CN