Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch giảng dạy học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo : Thời khóa biểu học tập của khóa 2019
07/08/2019
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2019-2020
10/08/2019
Phòng Giáo vụ thông báo
Căn cứ Công văn của Khoa Đa phương tiện V/v điều chỉnh giảng viên giảng dạy, căn cứ kế hoạch của bộ môn Lý luận chính trị, phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh Lịch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020:
Điều chỉnh lịch học các môn Lý luận chính trị (nghỉ các kíp có liên quan trong tuần từ 12-18/08/2019) theo kế hoạch tập huấn chuyên môn của Bộ môn LLCT
– Điều chỉnh mã môn học môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: mã cũ INT1342 – mã mới INT1342M (3tc);
– Điều chỉnh lịch môn Thiết kế đồ họa cơ bản (MUL1426): bổ sung lịch học lý thuyết – bỏ giờ thực hành;
– Điều chỉnh tên giảng viên một số nhóm lớp môn học, cụ thể:
TT Mã môn học Tên môn học/ học phần Mã nhóm Giảng viên cũ Giảng viên mới
1 MUL1314 Kỹ thuật quay phim 03 Phí Công Huy Nguyễn Cảnh Châu
2 MUL1314 Kỹ thuật quay phim 04 Phí Công Huy Vũ Tiến Thành
3 MUL1238 Cơ sở tạo hình 01 Nguyễn Doãn Sơn Hà Thị Hồng Ngân
4 MUL1423 Kịch bản đa phương tiện 01&02 Phí Công Huy Phạm Vũ Minh Tú
Đề nghị sinh viên truy cập trang cá nhân để cập nhật lịch học
Trân trọng ./.