Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch giảng dạy học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
09/08/2019
Thông báo: Điều chỉnh phòng học từ ngày 12/8/2019-8/9/2019
13/08/2019

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ 1, năm học 2019-2020 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:
  • Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng TCKT – Bộ phận một cửa và nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (theo mẫu gửi kèm).
  • Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.
  • Thời gian nộp đơn: Từ 12/08/2019 đến 26/08/2019.
  • Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn