Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020 (Lần 2)
26/08/2021
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)
30/08/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 4 ngày 01/09/2021.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV khóa 2017 được chuyển đổi điểm (T8-2021)

DSSV khóa 2017 được xét chuẩn đầu ra (T8-2021)

DSSV khóa 2017 chưa có phiếu điểm