Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 11/2019

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019
08/11/2019
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kinh tế, và SV các khóa trước.
11/11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 7 năm 2019.

Danh sách sinh viên khóa 2015 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2019.

Cụ thể sinh viên download file kèm!

Trân trọng ./.

Danh sách sinh viên D14 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 7

Danh sách sinh viên D15 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2