Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
07/01/2020
Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020
01/02/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 10/02/2020 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2015 (khối kinh tế) trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy; các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2017 (khối kinh tế) trở về trước phải đăng ký xét tốt nghiệp.
  2. Trong đợt xét đợt 1 năm 2020, sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2015 khối kỹ thuật, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2017 khối kỹ thuật không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng kế hoạch đào tạo sẽ được xét tốt nghiệp theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Học viện. Sinh viên các lớp trên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2020 phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp.
  3. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 phải làm đăng ký xét tốt nghiệp.
  4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký:

– Sinh viên hoãn xét tốt nghiệp (mục 2) và sinh viên hệ niên chế đăng ký xét tốt nghiệp làm đơn (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước ngày 10/02/2020.

– Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (mục 1, 3) hệ tín chỉ đăng ký nguyện vọng xét tốt nghiệp online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 03-10/02/2020 (phòng Giáo vụ sẽ có hướng dẫn trên hệ thống khi mở đăng ký).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn