Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019

Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế
21/05/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
30/05/2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch học kỳ hè năm học 2018-2019, căn cứ nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các Lớp học phần và đăng ký Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2018-2019, cụ thể:

  1. Danh sách và thời khóa biểu các học phần Mở lớp, Không mở lớp, Học phần học

thay thế bằng học phần tương đương: chi tiết tại Phụ lục_1 và Phụ luc_2 kèm theo

  1. Thời gian đăng ký thời khóa biểu các học phần:

Căn cứ vào danh sách các học phần được mở, các học phần học thay thế ở mục 1, sinh

viên đăng nhập vào hệ thống qldt.ptit.edu.vn để thực hiện việc đăng ký Thời khóa biểu các học phần, từ 10h ngày 27/05/2019 đến 24h ngày 31/05/2019.

3. Thời gian điều chỉnh đăng ký:

Sinh viên có nguyện vọng rút bớt môn học học phần đã đăng ký làm đơn gửi về P.Giáo vụ – Văn phòng giao dịch Một cửa từ ngày 1/7/2019 đến 3/7/2019. Hết thời hạn trên Học viện sẽ không nhận đơn.

Lưu ý:

  • Chỉ các sinh viên đã thực hiện đăng ký nguyện vọng học trong học kỳ Hè (Danh sách tại phụ lục_3 kèm theo) mới được quyền đăng ký Thời khóa biểu các học phần.
  • Đối với các học phần được học thay thế bằng các học phần khác: sinh viên thực hiện việc đăng ký thời khóa biểu học phần thay thế, đồng thời làm Đơn có xác nhận của Khoa chuyên môn (theo Mẫu đơn xin học môn thay thế) và nộp tại bộ phận 1 cửa – ô số 1 – Phòng giáo vụ từ ngày 27/05 đến hết ngày 31/05/2019.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ lục kèm theo (Thời khóa biểu, DS lớp mở, DS Sinh viên có đăng ký nguyện vọng)