Thông báo V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016
30/08/2016
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017
07/09/2016
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm

 trong  học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký cũng như đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

–  Chỉ áp dụng cho những sinh viên còn nợ môn, sinh viên học hai văn bằng, học cải thiện điểm học ghép với khóa 2016.

2.      Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ lịch giảng học kỳ I năm học 2016-2017 (Lịch giảng  đã công bố trên trang Web của Học viện)  để chủ động lập kế hoạch đăng ký và thực hiện  nghiêm túc những điều sau:

–       Sinh viên học theo niên chế (gồm hai đối tượng học lại, học hai văn bằng) và sinh viên hệ tín chỉ học hai văn bằng  phải làm đơn (theo mẫu gửi kèm)  gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn từ ngày7/9/2016 đến  ngày 13/9/2016 (Không đăng ký online trên hệ thống).

–       Sinh viên học theo học chế tín chỉ : Gồm hai đối tượng  học lại, cải thiện điểm  phải đăng ký online trênhttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 8/9/2016  đến 17h ngày 14/9/2016; Chỉ được phép đăng ký tổng số không quá 8 tín chỉ trong đợt học ghép của học kỳ I năm học 2016-2017.

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm, học hai văn bằng trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Mẫu đăng ký học ghép
Thời khóa biểu khóa D16