Thông báo V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
07/09/2015
Danh sách viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2015
09/09/2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 18/09/2015

Công bố kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép cùng khóa 2015, cụ thể sinh viên download file kèm (cuối trang)

—————————————————————————————————————————————————————–

Ngày 15/09/2015

Do hệ thống đường truyền internet của Học viện trục trặc vì vậy việc đăng ký môn học của sinh viên tín chỉ và sinh viên niên chế (gửi email) bị gián đoạn.

           Học viện đã xử lý xong và điều chỉnh lịch đăng ký môn học cụ thể như sau:

1- Đối với sinh viên hệ tín chỉ (Đăng ký online) bắt đầu đăng ký môn học từ 8h30 ngày 16/09/2015 đến 17h00 ngày 17/09/2015.

2- Đối với sinh viên hệ niên chế (đăng ký gửi email) các trường hợp gửi email từ 22h ngày 11/09/2015 đến 12h00 ngày 15/09/2015 đề nghị gửi lại email đăng ký (do đường truyền bị lỗi nên các email trong thời gian này không được chuyển đến email: qldt@ptit.edu.vn).

Thời gian nhận email đăng ký đến 17h00 ngày 17/09/2015.
————————————————————————————————————————————–
THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm)

 trong  học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

–  Sinh viên học theo niên chế: chỉ đối tượng nợ môn học lại.

–  Sinh viên học theo tín chỉ: đối tượng học lại và học cải thiện điểm.

2.      Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ lịch giảng học kỳ I năm học 2015-2016 (Lịch giảng dự kiến đã công bố trên trang Web của Học viện) để chủ động lập kế hoạch đăng ký và thực hiện nghiêm túc những điều sau:

a)     Sinh viên học theo niên chế (chỉ đối tượng học lại): Làm đơn (theo mẫu đơn học ghép) gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn từ ngày 9/9/2015 đến 17h ngày 15/9/2015 (Không đăng ký online trên hệ thống).

b)     Sinh viên học theo học chế tín chỉ: Gồm hai đối tượng  học lại, cải thiện điểm phải đăng ký online trênhttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 15/9/2015 đến 17h ngày 16/9/2015; (Tổng số tín chỉ đăng ký trong kỳ không quá 28 tín chỉ).

Căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký phòng Giáo vụ sẽ phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Toàn văn thông báo
Mẫu đăng ký học ghép (dành cho sinh viên không đăng ký online)
Thời khóa biểu khóa 2015
Danh sách sinh viên niên chế học ghép với khóa 2015 (18/09/2015)
Danh sách sinh viên niên chế bị hủy đăng ký học ghép với khóa 2015 (18/09/2015)