Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015
04/09/2015
Thông báo V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015
09/09/2015
Show all
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 14/09/2015

Điều chỉnh lịch thi các môn:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã nhóm Phòng Nhà
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1339 01-04 Ngôn ngữ lập trình C++ 5 503 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1303 01 An toàn và bảo mật HTTT 2 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1154 01-02 Tin học cơ sở 1 1 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1470 01 Các kỹ thuật lập trình 1 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1313 01 Cơ sở dữ liệu 15 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 OTC1301 01 Thực hành cơ sở 8 601 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 1  8h00 – 10h00 INT1433 01 Lập trình mạng 20 501 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 2  10h00 – 12h00 INT1340 01 Nhập môn công nghệ phần mềm 9 503 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 2  10h00 – 12h00 INT1342 01 Phân tích và thiết kế HTTT 7 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 2  10h00 – 12h00 INT1465 01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 4 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 2  10h00 – 12h00 INT1358 01-03 Toán rời rạc 1 1 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 2  10h00 – 12h00 INT1332 01-03 Lập trình hướng đối tượng 20 501 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 3  13h00 – 16h00 BAS1113 01 Tiếng Anh 1 5 405 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 3  13h00 – 16h00 BAS1114 01 Tiếng Anh 2 1 411 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 3  13h00 – 16h00 BAS1115 02 Tiếng Anh 3 2 413 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1116 01 Tiếng Anh 4 5 405 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1117 04 Tiếng Anh 5 7 411 A3 Lịch cũ 19/6
26/9/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1118 01 Tiếng Anh 6 10 413 A3 Lịch cũ 19/6

——————————————————————————————————————————————————————

Ngày 09/09/2015

Điều chỉnh lịch thi các môn: Truyền dẫn số, Mô phỏng hệ thống truyền thông, Báo hiệu và điều khiển kết nối.

Bổ sung lịch thi môn: Quản lý mạng viễn thông:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã nhóm Phòng Nhà
16/9/2015 5  18h00 – 20h00 TEL1420 01 Truyền dẫn số 4 201b A3 Lịch cũ 14/9
17/9/2015 5  18h00 – 20h00 TEL1412 01 Mô phỏng hệ thống truyền thông 3 207 A3 Lịch cũ 14/9
18/9/2015 5  18h00 – 20h00 TEL1414 01 Quản lý mạng viễn thông 1 207 A3 Bổ sung
18/9/2015 5  18h00 – 20h00 TEL1402 01 Báo hiệu và điều khiển kết nối 3 207 A3 Lịch cũ 15/9

————————————————————————————————————————————————————————

Ngày 07/09/2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015, cụ thể các sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi lần 2
Lịch thi điều chỉnh (09/09/2015)
Lịch thi điều chỉnh 2 (14/09/2015)