Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014
21/03/2016
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
30/03/2016
Show all

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

 

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13QTKD, C14CNTT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016-2017; Theo đề xuất của khoa CNTT, QTKD về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D13QTKD, C14CNTT từ học kỳ 1 năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp D13QT: 151 SV (có danh sách kèm theo) được tổ chức 03 lớp (mỗi lớp khoảng 51 SV) cho 2 chuyên ngành: Quản trị Marketing; Quản trị doanh nghiệp.

Các lớp C14CNTT: 123 SV (có danh sách kèm theo) được tổ chức 02 lớp (mỗi lớp khoảng 63 SV)cho chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm.

Phòng Giáo vụ kính đề nghị CVHT và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5 ) trước 16h00 ngày 01/04/2016.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa CNTT, QTKD  căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sách sinh viên lớp C14CN

Danh sách sinh viên lớp D13QT