Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014
04/11/2014
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013
18/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

                                    Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12CN

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015; Theo đề xuất của khoa Công nghệ thông tin 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D12CN từ học kỳ 2 năm học 2014-2015; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp D12CN: 477 SV (có danh sách kèm theo) được tổ chức cho 03 chuyên ngành: An toàn thông tin mạng; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm (chỉ tổ chức 01 lớp khoảng 50SV cho chuyên ngành An toàn thông tin mạng).

Phòng Giáo vụ kính đề nghị CVHT và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5 ) trước ngày 13/11/2014.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa CNTT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sách sinh viên các lớp