Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D13DT

Thông báo: Danh sách và TKB học Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Học Viện
18/10/2016
Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017
27/10/2016
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13KTDT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016-2017; Theo đề xuất của khoa Kỹ thuật điện tử 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D13KTDT từ học kỳ 2 năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp D13DT: 110 SV (có danh sách kèm theo) được tổ chức 02 lớp (mỗi lớp khoảng 55 SV) cho 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính; Xử lý tín hiệu và truyền thông.

Phòng Giáo vụ kính đề nghị CVHT và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 1 ) trước ngày 29/10/2016.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa KTDT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sách phân chuyên ngành D13DT
26/10/2016