Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT

Thông báo: Thay đổi phòng học
27/10/2014
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015
04/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

                                    Kính gửi:  Sinh viên các lớp D11DT1,2,3

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015; Theo đề xuất của khoa Kỹ thuật điện tử 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D11DT1,2,3 từ học kỳ 2 năm học 2014-2015; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp D11DT: 133 SV ( có danh sách kèm theo) được tổ chức cho 02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính và Xử lý tín hiệu truyền thông.

Phòng Giáo vụ kính đề nghị GVCN và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5 ) trước ngày 06/11/2014.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa KTĐT 1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại để phân lớp chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo