Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D18 ngành Công nghệ đa phương tiện và D17 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT
29/09/2020
Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 2020-2021
01/10/2020

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp D18CNĐPT, D17ĐT.

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D18CNĐPT và D17ĐT từ học kỳ 2 năm học 2020-2021; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  • Các lớp D18CNĐPT: 257SV (có danh sách kèm theo) cho 2 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng Đa phương tiện; Thiết kế đồ họa Đa phương tiện.
  • Các lớp D17ĐT: 203SV (có danh sách kèm theo) cho 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính; Xử lý tín hiệu và truyền thông.
  • Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:
  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (Cô Hương – ô số 1) trước ngày 08/10/2020.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa Đa phương tiện , khoa Kỹ thuật điện tử 1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

DSSV Phân chuyên ngành D18CNDPT

DSSV phân chuyên ngành D17DT