Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ thông tin.

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Marketing.
26/05/2020
Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 1 năm 2020
01/06/2020

Kính gửi:  sinh viên các lớp khóa D17 ngành CNTT.

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất của khoa CNTT 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D17 ngành CNTT, từ học kỳ 1 năm học 2020-2021; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  • Tổng số sinh viên khóa D17CNTT: 718 sinh viên (có danh sách kèm theo, không bao gồm các sinh viên hệ Chất lượng cao) dự kiến chia thành 2 chuyên ngành Công nghệ phần mềm (khoảng 359 sinh viên), Hệ thống thông tin (khoảng 359 sinh viên).
  • Khoa CNTT 1 sẽ tư vấn online trên  fanpage https://www.facebook.com/KhoaCNTT1.PTIT/
  • Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:
  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (Cô Hương – ô số 1) trước ngày 05/06/2020.

Phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa CNTT 1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về: Danh sách lớp phân chuyên ngành D17CN