Thông báo: V/v Đăng ký chuyên ngành (Các lớp cao đẳng chính quy 2012)

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp
09/05/2014
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2)
16/05/2014
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo

–––––––––––

 

Kính gửi:  Ban cán sự và sinh viên các lớp C12CN1,2,3

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2014-2015 đã được Học viện ban hành; Theo đề xuất của khoa Công nghệ thông tin 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp: C12CN1,2,3; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan, nội dung cụ thể như sau:

Các lớp C12CN (gồm 175 SV) được tổ chức cho 02 chuyên ngành:

+ 02 lớp Công nghệ phần mềm (khoảng 110 sinh viên);

+ 01 lớp Hệ thống thông tin (khoảng 65 sinh viên).

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các công việc:

–          Ban cán sự các lớp quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp biết về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–          Ban cán sự và sinh viên các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, thực hiện đăng ký nguyện vọng (Mẫu đơn đăng ký theo lớp và cá nhân theo mẫu gửi kèm)gửi về văn phòng một cửa – phòng Giáo vụ trước ngày 17/05/2014.

Phòng Giáo vụ căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và căn cứ vào kế hoạch đào tạo cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại để phân lớp chuyên ngành. Sau khi có quyết định của Lãnh đạo Học viện về việc phân chuyên ngành, sinh viên các lớp C12CN1,2,3 căn cứ chương trình đào tạo theo chuyên ngành để đăng ký môn học cho năm học 2014-2015 (Theo kế hoạch đăng ký).

Ghi chú: Hết thời hạn trên sinh viên không nộp đơn đăng ký, phòng Giáo vụ sẽ căn cứ vào kế hoạch đào tạo để xếp lớp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu đăng ký