Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Thông báo: V/v Cấp học bổng, Bổ sung học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014
08/05/2014
Thông báo: V/v Đăng ký chuyên ngành (Các lớp cao đẳng chính quy 2012)
12/05/2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2010-2015 (VT, CN, ĐT, QT)

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 (QĐ số 346/QĐ-HV ngày 17-5-2013), căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010- 2015, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức, thực tập tốt nghiệp, thi, làm ĐA/KLTN tốt nghiệp của các lớp hệ Đại học chính quy – Khóa 2010-2015 cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. ĐT-VT D10VT 1-3 209 4 tuầnTừ 23/06/2014 đến 18/07/2014 Khoa VT1
D10VT 4-6 176 Viện KHKTBĐ
2. CNTT D10CNPM1-3; 422 6 tuầnTừ 23/6/2014 đến 01/8/2014 Khoa CNTT1 (chủ trì);

Viện CNTT&TTp/h(hướng dẫn khoảng 140-150 SV)

D10ATTT, E10
D10HTTT1-2
3. Đ-ĐT D10KTMT

D10XLTH

72

61

6 tuầnTừ 23/6/2014 đến 01/8/2014 Khoa KTĐT1
4. QTKD D10QTDN1,2 119 6 tuầnTừ 23/6/2014 đến 01/8/2014 Khoa QTKD1
D10QTM 44 Viện KTBĐ

II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ;  SĐT: 0438547797 để được giải đáp.

Tải về:

Tải về thông báo + Kế hoạch thực tập