Thông báo: V/v Cấp trả thẻ sinh viên đợt tháng 12/2015

Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tháng 11/2015
25/11/2015
Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2015 tại cơ sở Hà Đông
01/12/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cấp trả thẻ sinh viên cho các sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 bị mất thẻ sinh viên đợt tháng 12/2015.

Đề nghị các sinh viên đến Bộ phận giao dịch một cửa – phòng Giáo vụ để nhận thẻ.

Trân trọng ./.