Thông báo: V/v cấp học bổng KKHT bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2016 các ngành kinh tế (D16QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR) và hệ Đại học khóa 2016 ngành Truyền thông Đa phương tiện (D16TTĐPT)
03/02/2020
Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng chưa có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 2/2020
06/02/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên được cấp học bổng bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-20019. Thời gian trả HB từ thứ 6 (13/02), hình thức: Trả qua TK ngân hàng đối với SV đã đăng ký TK với HV. Các trường hợp khác nhận trực tiếp tại phòng TCKT (tầng 1 – A1).

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên được cấp học bổng bổ sung