Thông báo: V/v Cấp học bổng, Bổ sung học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014

Lịch học môn “Kỹ năng thuyết trình” của các lớp Đại học khóa 2010 (học từ 04/5/2011)
27/04/2014
Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp
09/05/2014
Show all

Ngày 18/06/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

          Kết quả xét học bổng bổ sung học kỳ 1 năm học 2013-2014 cụ thể như sau:

          Download file kèm

Đề nghị các bạn sinh viên được cấp học bổng bổ sung tới Bộ phận giao dịch một cửa – Phòng Kinh tế tài chính để nhận Học bổng

Trân trọng ./.

———————————————————————————————————————————-

Ngày 08/05/2014:

THÔNG BÁO

Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 260/QĐ-GV&CTSV ngày 22/4/2011 của Học viện về việc ban hành quy định về học bổng KKHT đối với sinh viên hệ chính quy; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013-2014. Ngày 28/4/2014 hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2013-2014 đối với sinh viên hệ chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.  Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2011 đến 2013.

– Hệ Đại học các khóa từ 2010 đến 2013.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Các sinh viên bị tàn tật nếu không thuộc diện được cấp học bổng KKHT, được Học viện xét đặc cách cấp học bổng khuyến học với mức kinh phí tương đương với học bổng KKHT loại Khá của ngành, bậc đào tạo tương ứng.

3. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1:

Học bổng KKHT được cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 10 Số xuất hệ 10 Mức điểm hệ 4 Số xuất hệ 4 Tổng
1 ĐTVT Miền Bắc ≥ 8.10 62 ≥ 3.24 35 97
Miền Nam ≥ 8.10 14 ≥ 3.24 6 20
2 CNTT Miền Bắc ≥ 7.60 33 ≥ 3.02 71 104
Miền Nam ≥ 7.60 21 ≥ 3.02 19 40
3 KTĐT Miền Bắc ≥ 7.70 20 ≥ 3.08 9 29
Miền Nam ≥ 7.70 7 ≥ 3.08 2 9
4 ĐPT Miền Bắc ≥  7.90 4 ≥ 3.16 14 18
Miền Nam ≥  7.90 0 ≥  3.16 8 8
5 ATTT Miền Bắc ≥  8.00 0 ≥ 3.20 7 7
Miền Nam ≥  8.00 0 ≥ 3.20 0 0
6 QTKD Miền Bắc ≥ 8.25 67 ≥ 3.30 0 67
Miền Nam ≥ 8.25 28 ≥ 3.30 5 33
7 KT Miền Bắc ≥ 8.40 66 ≥ 3.36 1 67
Miền Nam ≥ 8.40 9 ≥ 3.36 10 19
8 MAR Miền Bắc ≥ 7.70 0 ≥ 3.08 4 4
Miền Nam ≥ 7.70 0 ≥ 3.08 6 6

4. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện kèm theo (Theo thông báo số 313/TB-HV ngày 23/4/2014 của Học viện)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ sáu (16/5/2014) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ năm (15/5/2014). Lớp trưởng các lớp liên hệ với Phòng Kinh tế – Tài chính (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng cho các sinh viên trong lớp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Nguồn quỹ học bổng KKHT
Phụ lục kèm thông báo học bổng
Danh sách sinh viên nhận học bổng
Danh sách sinh viên được nhận Học bổng bổ sung (cập nhật 18.06.2014)
Danh sách sinh viên không được nhận Học bổng bổ sung (cập nhật 18.06.2014)