Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015
04/03/2015
Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015
09/03/2015

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy,

Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.

 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học đợt 2. 2015 của toàn Học viện, cụ thể:

o   Tiến sĩ: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 16/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Thạc sĩ: Học viên khóa 2012 – đợt 2 tốt nghiệp theo Quyết định số: 964/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Đại học chính quy: Sinh viên khóa 2010 – Cơ sở Hà Nội tốt nghiệp theo Quyết định số: 994/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Hệ Liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học: Sinh viên các khóa tốt nghiệp theo Quyết định số: 802, 716, 717, 778, 786/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Đại học từ xa: Sinh viên các khóa tốt nghiệp theo Quyết định số: 774, 775, 804/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

o   Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên.

o   Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên theo quy định (Đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2010 Học viện dự kiến tổ chức lễ phát bằng trong thời gian từ ngày 16-20/03/2015, sinh viên theo dõi thông báo trên website của phòng Giáo vụ)

o   Các sinh viên trả nợ của cơ sở đào tạo Hà Nội hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sach cấp bằng tốt nghiệp đại học T2.2015
Danh sách cấp bằng sau đại học T2.2015