Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014
15/04/2014
Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
23/04/2014

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010,

Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 4.2014 cho các sinh viên, cụ thể:

  • Hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010 của cơ sở đào tạo Hà Nội: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 27/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);
  • Hệ Cao đẳng chính quy khóa trước trả nợ của toàn Học viện: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 188/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.
  • Các sinh viên có tên trong danh sách được cấp bằng hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần (từ ngày 12/12/2013).

Trân trọng ./.

Tải về: