Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2015

Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
22/07/2015
Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2014 học kỳ 1 năm học 2015-2016
30/07/2015

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng – Đợt tháng 07.2015

 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học vừa làm vừa học, Đại học từ xa đợt tháng 7.2015 của toàn Học viện, cụ thể:

o   Thạc sĩ: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 139/QĐ-HV ngày 31/03/2015 và 964 ngày 31/12/2014: (danh sách kèm theo);

o   Đại học chính quy: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 272/QĐ-HV ngày 26/05/2014: (danh sách kèm theo);

o   Cao đẳng chính quy: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 275/QĐ-HV ngày 26/05/2014: (danh sách kèm theo);

o   Đại học giáo dục từ xa: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 42, 43, 44/QĐ-HV ngày 09/02/2015 và các quyết 80, 81/QĐ-HV ngày 12/03/2015: (danh sách kèm theo);

 

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

§   Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên.

§   Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên theo quy định.

§   Các sinh viên trả nợ của cơ sở đào tạo Hà Nội hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách được cấp bằng tốt nghiệp (Sau đại học)
Danh sách được cấp bằng tốt nghiệp (Cao đẳng, Đại học)