Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa của cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Tổ chức học lại môn GDQP,AN
05/06/2014
Thông báo về Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015
11/06/2014

HÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học,

đại học vừa làm vừa, đại học từ xa của cơ sở đào tạo Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa, Đại học văn bằng 2 của toàn Học viện Hà Nội, cụ thể:

o   Đại học chính quy: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 171, 247/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Đại học văn bằng 2: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 172, 168/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 167, 169, 173/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Đại học vừa làm vừa học: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 189, 190/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

o   Đại học từ xa: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 174, 175, 176, 258/QĐ-HV: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

§  Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên.

§  Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.

§  Các sinh viên cơ sở đào tạo Hà Nội hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên có bằng
Danh sách sinh viên từ xa có bằng