Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014
12/01/2015
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015
13/01/2015

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy

đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Cao đẳng chính quy của Cơ sở Hà Nội – Học viện, cụ thể:

  • Đại học chính quy: Các khóa 2009, 2010 thi lại tốt nghiệp đợt tháng 09/2014 và tốt nghiệp theo Quyết định số: 715/QĐ-HV ngày 16/10/2014, 777/QĐ-HV ngày 05/11/2014: (danh sách kèm theo);
  • Đại học vừa làm vừa học: Các khóa 2007, 2008, 2009 thi lại tốt nghiệp đợt tháng 09/2014 Tốt nghiệp theo Quyết định số: 776/QĐ-HV ngày 05/11/2014: (danh sách kèm theo);
  • Cao đẳng chính quy: Các khóa 2010, 2011 thi lại tốt nghiệp đợt tháng 09/2014 Tốt nghiệp theo Quyết định số: 713, 714/QĐ-HV ngày 16/10/2014; Quyết định số: 805/QĐ-HV ngày 28/11/2014, 848/QĐ-HV ngày 08/12/2014: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.
  • Các sinh viên cơ sở đào tạo Hà Nội hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần từ 15/01/2015.
Tải về: