Thông báo V/v Bố trí lịch học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014(112/02/2015)

Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi)
10/02/2015
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)
04/03/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

27/05/2015

Thông báo điều chỉnh TKB các lớpTiếng anh Bậc 1/Bậc 2. Cụ thể sinh viên xem file đính kèm

Trân trọng thông báo

—————————————————-

27/02/2015

Điều chỉnh phòng học một số lớp Tiếng anh Bậc 1/Bậc 2. Cụ thể sinh viên xem file đính kèm

Trân trọng thông báo

—————————————————-

12/02/2015

THÔNG BÁO

V/v Bố trí lịch học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014

           Kính gửi: Ban cán sự và sinh viên các lớp khóa 2014

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Học viện.

– Căn cứ quy định về tổ chức đào tạo, thi kiểm tra các học phần Tiếng Anh tại Học viện (Link:  Quy định đào tạo tiếng anh)

– Căn cứ kết quả kiểm tra đầu vào Tiếng Anh bậc 1 của khóa 2014 đã được Học viện công bố.
Phòng Giáo vụ thông báo về việc bố trí  lịch học tập các học phần Tiếng anh bậc 1, Tiếng anh bậc 2 của các sinh viên cao đẳng, đại học khóa 2014 như sau:
1. Danh sách sinh viên học các học phần 1 và 2 theo kết quả thi kiểm tra đầu vào (kèm theo).
2. Đối với từng sinh viên của các học phần, Học viện đã bố trí thời khóa biểu các môn học Tiếng Anh bậc 1, Tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên trên hệ thống đăng ký môn học (không điều chỉnh TKB của các môn khác). Sinh viên kiểm tra lịch học online qua hệ thống website: qldt.ptit.edu.vn.
3. Một số trường hợp không bổ sung môn Tiếng Anh được (do trùng lịch với các môn học đã đăng ký) Học viện sẽ điều chỉnh TKB của 1 số nhóm môn học của sinh viên phù hợp với thời khóa biểu môn Tiếng anh bậc 1, Tiếng anh bậc 2 (Danh sách kèm theo).

4. Sinh viên có nhu cầu xin chuyển lớp học từ Tiếng Anh bậc 2 sang bậc 1 hoặc thắc mắc về lịch học đề nghị email về địa chỉ: qldt@ptit.edu.vn trước ngày 02/03/2015 (email phải có đủ thông tin cá nhân, mã sinh viên, họ tên, lớp).

Học viện thông báo và yêu cầu Ban cán sự các lớp phổ biến cho các sinh viên nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

Danh sách các sinh viên điều chỉnh lịch học tập khóa 2014
Thời khóa biểu học tập môn tiếng anh bậc 1, tiếng anh bậc 2