Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên các lớp Chất lượng cao khóa 2022 xét Miễn học – miễn thi Tiếng Anh đợt T10.2022 (dự kiến)
08/11/2022
Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
22/11/2022

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 885/TB-HV ngày 20/09/2022, thông báo số 1047/TB-HV ngày 01/11/2022 về việc thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 17/11/2022. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến:
  • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2022-2023;
  • Không được đăng ký môn học học kỳ II năm học 2022-2023.
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 18/11/2022 đến ngày 21/11/2022.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

THÔNG BÁO XỬ LÝ SV NỢ HỌC PHÍ KỲ 1(22-23)

DS SV DỰ KIẾN KHÔNG ĐỦ DK DỰ THI 18.11.22