Thông báo: Về việc triển khai đào tạo theo phương thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) đối với học phần Triết học Mác – Lênin thuộc học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Các lớp CLC khóa 2022)

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2019, 2022, 2023 – học kỳ 2 2023-2024 (dự kiến)
11/01/2024
Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021– học kỳ 2 2023-2024 (dự kiến)
22/01/2024

– Căn cứ Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện

– Căn cứ Thông báo kết luận số 1061/TB-HV ngày 27/9/2023 của Lãnh đạo Học viện về việc xây dựng kế hoạch và áp dụng bài giảng số đối với các môn học Lý luận chính trị theo hình thức trực tuyến;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc điều chỉnh lịch học học phần Triết học Mác – Lênin đối với sinh viên CLC khóa 2022 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo hướng kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, hướng dẫn học trực tuyến trên hệ thống LMS như sau:

  1. Về lịch học kết hợp trực tuyến, trực tiếp:

Lịch học của các lớp học phần Triết học Mác Lênin đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT (https://qldt.ptit.edu.vn) và hệ thống PTIT-Slink (https://slink.ptit.edu.vn). Trong đó:

– Lịch học các tiết học trực tiếp: Như lịch học thông thường.

– Lịch học các tiết học trực tuyến: Được bố trí bắt đầu trong một số ngày tùy lịch của từng lớp (thể hiện lịch tại tiết 14 của ngày học). Lịch học trực tuyến thể hiện ngày bắt đầu của tiết học trực tuyến. Sinh viên phải truy cập hệ thống học trực tuyến LMS trong thời gian 07 ngày từ thời điểm ngày có tiết học đó để hoàn thành bài học và bài tập trên hệ thống.

  1. Hướng dẫn học theo hình thức trực tuyến;

– Sinh viên truy cập hệ thống PTIT SLink (https://slink.ptit.edu.vn) hoặc hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến LMS của Học viện (https://lms.ptit.edu.vn) và đăng nhập bằng tài khoản PTIT SLink đã được Học viện cấp.

– Khi có tiết học trực tuyến, sinh viên click vào link trên thời khóa biểu từ PTIT SLink hoặc truy cập vào hệ thống LMS để học và làm bài tập.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS kèm theo.

  1. Yêu cầu đối với các Giảng viên giảng dạy

– Giảng viên giảng dạy phổ biến thông báo và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên về tiến trình học tập, lịch học của lớp học phần.

– Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, hướng dẫn trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Học viện.

– Thực hiện việc thống kê, thường xuyên đôn đốc sinh viên tham gia học tập trực tuyến. Sử dụng kết quả học tập trực tuyến để đánh giá kết quả học phần của sinh viên theo quy định.

  1. Yêu cầu đối với Sinh viên:

– Thực hiện việc truy cập hệ thống Đào tạo trực tuyến LMS để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Học viện. Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên;

– Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện khi tham gia học tập trực tuyến.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các giảng viên, sinh viên để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai, các vướng mắc có liên quan đề nghị liên hệ qua email phòng Giáo vụ: qldt@ptit.edu.vn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật anh Đặng Anh Tuấn (email: tuanda@ptit.edu.vn).

Trân trọng ./.

Tải về:

Hướng dẫn LMS PTIT