Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng

Thông báo: Danh sách, lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2022
01/11/2022
Thông báo: Kế hoạch thi cho các lớp môn học – học phần khóa 2018-2019-2020, và 2021 học kỳ 1 năm học 2022-2023
02/11/2022

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-HV ngày 29/04/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành mức thu học phí và mức thu khác năm học 2022-2023;

Căn cứ thông báo số 885/TB-HV ngày 20/09/2022 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 các lớp đại học chính quy;

Căn cứ sổ theo dõi công nợ học phí và học lại của sinh viên;

Căn cứ kế hoạch học lại lớp riêng học kỳ 1 năm 2022-2023.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 (lần 2), và kế hoạch thu học lại lớp riêng như sau:

  1. Mức thu:
  • Học phí và học lại áp dụng theo mức thu của từng năm học;
  • Học lại lớp riêng kỳ I năm học 2022-2023, áp dụng theo Quyết định số 584/QĐ-HV ngày 29/04/2022. (chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm).
  1. Thời gian thu: Từ ngày 02/11/2022 đến 17/11/2022.

Sau ngày 17/11/2022, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ:

  1. Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2022-2023;
  2. Không được đăng ký môn học học kỳ II năm học 2022-2023.
  • Hình thức thu:
  • Học viện thu học phí, học lại qua Ngân hàng, cụ thể như sau:
  1. Đối với sinh viên/phụ huynh đã có thẻ/tài khoản tại Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):

Cách 1: Sinh viên/phụ huynh sử dụng ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank và mã sinh viên để nộp tiền (chi tiết hướng dẫn trong Phụ lục 2 đính kèm).

Sinh viên/phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking thì mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ra quầy giao dịch Agribank bất kỳ để đăng ký dịch vụ.

Cách 2: Sinh viên/phụ huynh nộp tiền học phí, học lại vào tài khoản Agribank của sinh viên và ngân hàng sẽ tự động trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí, số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000 đ duy trì tài khoản).

  1. Đối với sinh viên chưa có thẻ/tài khoản tại Agribank:

Cách 1: Sinh viên có thể mở mới tài khoản ngân hàng tại Agribank Hà Nội (mã chi nhánh 1500) ngay trên ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank mà không cần ra quầy giao dịch. Sau khi có tài khoản, sinh viên nộp tiền học phí, học lại qua ứng dụng E-Mobile Banking theo hướng dẫn trong Phụ lục 2 đính kèm.

Cách 2: Sinh viên/Phụ huynh đến điểm giao dịch bất kỳ của Agribank trên toàn quốc để nộp tiền học phí, học lại tại quầy. Tại đây, sinh viên/phụ huynh cung cấp tên trường hoặc mã số của trường (1861) và mã sinh viên cho nhân viên Agribank để tra cứu trên hệ thống BillPayment số tiền sinh viên phải nộp. Kết quả giao dịch nộp tiền thành công sẽ được cập nhật tức thời trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

Sinh viên tra cứu số tiền học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 qua tài khoản của mình trên hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Nếu thắc mắc về công nợ học phí, học lại, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán để được giải đáp (ĐT: 024.331.13166).  Nếu cần hướng dẫn về cách thức nộp tiền, mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, sinh viên liên hệ các số hotline của Agribank Hà Nội, chi tiết trong Phụ lục 2 đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Các phụ lục