Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Phòng chống dịch Covid-19 – Học kỳ 1 năm học 2020-2021
01/09/2020
Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2019-2020
08/09/2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:
  • Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng TCKT – Bộ phận một cửa và nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (theo mẫu gửi kèm).
  • Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.
  • Thời gian nộp đơn: Từ 07/09/2020 đến 18/09/2020.
  • Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + mẫu đơn