Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 (15/2 đến 28/02/2011)

Thông báo TKB, danh sách 2 lớp D10VT6 và D10CN6 (và danh sách các lớp D10VT1-5; D10CN1-5)
14/02/2011
Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)
21/02/2011
Show all

Phòng KTTC thông báo: Thông báo số: 102/TB-KTTC, ngày 16/02/2011.

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo của Học viện. Học viện thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2010-2011 đối với các lớp ĐH, CĐ chính qui khoá 2007-2010 như sau :

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của Học viện theo Quyết định số 992/QĐ-KHTH ngày 16/12/2010 của Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn Thông.

HỆ CHÍNH QUY ĐỐI TƯỢNG Mức học phí 1 tháng (Đồng/tháng/sv) Học phí cả kỳ (Đồng)
 

 

ĐẠI

HỌC

 

Đào tạo Xã hội 720.000 3.600.000
Đào tạo của Tập đoàn (đối với ngành QTKD và Kế Toán) 290.000 1.450.000
Đào tạo của Tập đoàn (đối với các ngành còn lại) 310.000 1.550.000
 

CAO

ĐẲNG

Đào tào Xã hội 512.000 2.560.000
Đào tạo của Tập đoàn (đối với ngành QTKD và Kế Toán) 232.000 1.160.000
Đào tạo của Tập đoàn (đối với các ngành còn lại) 248.000 1.240.000

2.Thời gian thu:          Từ ngày : 15/02/2010 đến ngày 28/02/2010.

+ Đối vớicác lớp thuộc ngành ĐTVT, CNTT thu từ ngày 15/02/2011 đến ngày 20/02/2011

+ Đối với các lớp thuộc ngành QTKD, KTDN, Điện – Điện tử thu từ ngày 21/02/2011 đến ngày 28/02/2011.

3 Địa điểm thu: Phòng 110, 111 nhà A1 cơ sở đào tạo Hà Đông.

4.Các trường hợp cần lưu ý:

+ Đối với các sinh viên đã xin gia hạn nộp học phí của năm học 2010-2011 đã hết thời hạn gia hạn, yêu cầu đóng đủ học phí trong cùng thời gian trên.

+ Đối với các sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn chưa nộp học phí cần có đơn xin gia hạn nộp học phí với ý kiến của gia đình và có xác nhận của chính quyền địa phương (đơn xin gia hạn chỉ nhận trong thời gian thu học phí).(File kèm)

Học viện yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Kinh tế Tài chính (Phòng 111, 112 nhà A1 ) để được giải đáp.

 

Đơn xin gia hạn nộp học phí